Gospodarsko-pravni posli
Pisarna se intenzivno ukvarja z delovanjem in organizacijo gospodarskih subjektov. Gospodarskim družbam in podjetnikom nudi zastopanje pri reševanju spornih razmerij oziroma pomoč pri zagotavljanju izpolnitev obveznosti iz razmerij z drugimi pravnimi subjekti ter izterjavi dolgov po sodni poti ter tudi druge storitve v zvezi z gospodarskim in davčnim pravom. Svetujemo tudi glede ustanovitvenih aktov in aktov preoblikovanja gospodarskih družb, sestavljanja pogodb in ostalih aktov, s katerimi družbe vstopajo v pravna razmerja z drugimi subjekti.

Znotraj področja gospodarskega prava praksa pisarne pokriva naslednja področja:
 • Pogodbeno gospodarsko pravo (priprava različnih gospodarskih pogodb)
 • Gospodarski spori (svetovanje in zastopanje strank pri reševanju spornih razmerij)
 • Pravno nepremičnin in gradbeno pravo (svetovanje glede pravil o trgovanju z nepremičninami, oziroma pravil, ki regulirajo gradnjo objektov; pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj za gradnjo, pravno urejanje odnosov med deležniki: investitor, podizvajalci, itd.)
 • Insolvenčno pravo (postopki, povezani z insolventnostjo - stečaj, prisilna poravnava)
 • Davčno pravo
 • Trgovinsko pravo (posebno pravo trgovcev oziroma subjektov, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo pretoka blaga in storitev, transportom in drugimi povezanimi dejavnostmi; uporaba uzanc, INCOTERM-s klavzul, ipd.)
 • Mednarodno gospodarsko pravo (uporaba mednarodnih pravnih aktov, ki so rezultat delovanja mednarodnih gospodarskih asociacij)
 • Pravo intelektualne lastnine (avtorsko pravo in pravo industrijske lastnine-patentno pravo, blagovne in storitvene znamke, vzorci, modeli, …)
 • Statusno pravo ali pravo družb (obligacijska in korporacijska pravna razmerja, v širšem smislu obsega poleg prava gospodarskih družb tudi statusno ureditev specifičnih pravnih subjektov, kot so zavodi, zadruge, ustanove, ipd.)
 • Podjetniško pravo (pravila o poslovanju podjetij, osnovnih dolžnostih vodenja računovodstva ter poročanja o poslovanju pristojnim organom, ter tudi pravila o ravnanju pri likvidaciji podjetij ali njihovem prenehanju brez likvidacije)
 • Konkurenčno pravo (zlasti urejeno z zakonodajo EU)
 • Pravo vrednostnih papirjev (delnice, obveznice, menično in čekovno pravo, ter ostale oblike novodobnih vrednostnih papirjev)
 • Pravo bank, zavarovalnic, investicijskih skladov in družb za upravljanje
Kontaktne osebe pisarne za področje gospodarskega prava:
 
* »Puščice ranijo manj hudo, če jih prej vidimo leteti«
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. - Vse pravice pridržane
Izdelava spletnih strani | Tagi: aleksij mužina, javna naročila, javno-zasebno partnerstvo, koncesije, revizija javnega naročanja
{joslang_select}