Pravo koncesij in javno-zasebnih partnerstev
 • MUŽINA, Aleksij, REJC, Žiga. Koncesije na področju zdravstvene dejavnosti : arbitrarnost krajšanja trajanja zdravniških koncesij po ZZDej-K. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 46, [št.] 3/4, str. 574-591.
 • MUŽINA, Aleksij, BASTA TRTNIK, Milena (avtor, urednik). Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP) : s komentarjem. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2020. 322, 64 str.
 • MUŽINA, Aleksij. Specifičnost koncesij v primerjavi z javnimi naročili - operativno tveganje. V: Zbornik 2019. Spomladanski veliki kongres javnega naročanja - VKJN, Portorož, 26. in 27. marec 2019. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2019. Str. 25-30.
 • MUŽINA, Aleksij. Postopek podelitve koncesije : prednosti preglednosti pred formalnostjo. Javna uprava. 2019, letn. 55, št. 1/2, str. 117-122, 153-154.
 • MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen. Koncesijska pogodba. V: MUŽINA, Aleksij (ur.), et al. Upravne pogodbe. 1. izd. Ljubljana: MLC Fakulteta za management in pravo, 2019. Str. 51-89.
 • MUŽINA, Aleksij. Nadzor nad izvajalci GJS - prepletanje pristojnosti občinskega sveta, župana, skupščine, nadzornega sveta in nadzornega odbora. V: Ekonomika občinskih gospodarskih javnih služb : 2. strokovni posvet, Rimske Toplice, 16. - 17. maj 2019. Ljubljana: Inštitut za javne službe, 2019. Str. 93-109.
 • MUŽINA, Aleksij. Pogled na koncept predloga zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP-1). Javna uprava. 2018, letn. 54, št. 3/4, str. 95-103, 119-120.
 • MUŽINA, Aleksij. Pravila podeljevanja neposrednih javnih naročil in koncesij - analitični prikaz pogojev za dopustnost sklenitve neposredne pogodbe. V: CERKVENIK, Stanka (ur.), ROJNIK, Enisa (ur.). Ekonomika občinskih gospodarskih javnih služb : gradivo za strokovni posvet, Rimske Toplice, 10. - 11. maj 2018. Ljubljana: Inštitut za javne službe, 2018. Str. 61-80.
 • BREZOVNIK, Boštjan (avtor, vodja projekta), ŠKOF, Bojan, MUŽINA, Aleksij, MLINARIČ, Franjo. Pravna in ekonomska študija izvedbe vlaganj zasebnih sredstev v javno infrastrukturo na Letališču Edvarda Rusjana Maribor po modelu javno-zasebnega partnerstva : raziskovalni projekt : naročnik SHS Aviation zračni promet d.o.o., Maribor. Maribor: Pravna fakulteta, 2018. 134 str.
 • MUŽINA, Aleksij. Predlog Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP-1). V: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana. Ljubljana: MLC Fakulteta za management in pravo.
 • MUŽINA, Aleksij. Ureditev koncesijskih razmerij v novem Zakonu o postopkih za podeljevanje koncesij. V: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana. Ljubljana: MLC Fakulteta za management in pravo.
 • MUŽINA, Aleksij, REJC, Žiga. Horizontalno sodelovanje (doktrina Hamburg) kot omejitev uporabe pravil o javnem naročanju ter podeljevanju koncesijskih pogodb z vidika prava EU in nacionalnega prava. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 2017, letn. 72, št. 5/6, str. 383-407, 435-436.
 • MUŽINA, Aleksij, REJC, Žiga. Pravilo de minimis o spremembah pogodb o izvedbi javnega naročila in koncesijskih pogodb. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 21. apr. 2017, leto 36, št. 16/17, str. 17-19.
 • MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen. Nadomestitev koncesije za rabo vode z vodnim dovoljenjem. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 7. apr. 2016, leto 35, št. 14, str. 10-11.
 • POHAR, Klemen. "Nekrivdna" odpoved koncesijske pogodbe. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 14. jan. 2016, leto 35, št. 2, str. 26.
 • MUŽINA, Aleksij. Doktrina notranjih (in house) razmerij pri oddaji javnih naročil in javnih koncesij po pravu EU. V: BREZOVNIK, Boštjan (ur.). Konferenčni zbornik, Izvajanje lokalnih javnih služb (31. maj 2016, Ljubljana, Slovenija). Maribor: Pravna fakulteta: = LeXonomica Press. 2016, str. 27-35.
 • MUŽINA, Aleksij. Nove EU direktive o javnih naročilih in koncesijah - zakaj jih je koristno poznati takoj. Tax-Fin-Lex : davčni, finančni in pravni informacijski sistem, 20. nov. 2015.
 • MUŽINA, Aleksij. Nujnost razlage nacionalnega prava skladno z direktivo o koncesijah 2014/23/EU : (poloćaj do 18. aprila 2016 in po tem datumu). V: Kongres javnega naročanja, Portorož, 22. in 23. september 2015 : [tudi] 4. strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije. 2015, str. 19-26.
 • POHAR, Klemen. Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe : sodba X Ips 208/2013, 17. marec 2015. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 18. jun. 2015, leto 34, št. 24/25, str. 32-33.
 • MUŽINA, Aleksij. Analiza novih direktiv EU na področju javnega naročanja (in koncesij). V: Kongres javnega naročanja, Portorož, 23. in 24. september 2014 : [tudi] 3. strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije. 2014, str. 11-28.
 • MUŽINA, Aleksij. Komentar najzanimivejših sodb sodišča EU s področja javnega naročanja. V: Dnevi javnih naročil : "Javno naročanje danes, kaj pa jutri?". Ljubljana: Agencija za management. 2014, [4] f.
 • MUŽINA, Aleksij, TIČAR, Bojan. Trajanje koncesijskih razmerij v primarni zdravstveni dejavnosti - posebej v lekarniški dejavnosti - z vidika ureditve slovenskega upravnega prava in prava Evropske unije. Poslovodno računovodstvo, ISSN 1855-4032, mar. 2013, letn. 6, št. 1, str. 6-17.
 • MUŽINA, Aleksij. Spremembe javne pogodbe po (noveliranem) zakonu o javnem naročanju. Pravosodni bilten, ISSN 1318-1459, 2013, letn. 34, št. 2, str. 45-52.
 • MUŽINA, Aleksij. Stvarne pravice na javnem premoženju, javno-zasebno partnerstvo (koncesije) in javna naročila : prispevek k jasnosti razmejitve. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 25. apr. 2013, leto 32, št. 16/17, str. 6-9, z avtorj. sl.
 • MUŽINA, Aleksij. Prilagođavanje javnog ugovora tijekom njegovoga izvršavanja : (analiza sudske prakse suda EU, prijedloga direktiva o javnim nabavama/koncesijama i nacionalnog zakonodavstva). V: Zbornik radova, (Zbornik radova, ISSN 1986-5821, 10). Mostar: Pravni fakultet; Split: Pravni fakultet. 2012, str. 154-164.
 • MUŽINA, Aleksij, ŽVIPELJ, Marko. Spremembe javne pogodbe med njenim izvajanjem. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2012 11. in 12. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, letn. 38, 6/7). Ljubljana: GV Založba. 2012, 38, [št.] 6/7, str. 1030-1043.
 • MUŽINA, Aleksij. Razjasnitev uporabe notranjih (in-house) razmerij pri izvajanju javnih naročil/koncesij. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 13. dec. 2012, leto 31, št. 48, str. 21-22.
 • MUŽINA, Aleksij, ŽVIPELJ, Marko. Dopustnost spremembe pogodbe brez objave javnega razpisa po praksi Sodišča EU. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 2. feb. 2012, leto 31, št. 4, str. II-V, z avtorj. sl.
 • MUŽINA, Aleksij. Koncesija u svijetku tumačenja prava EU i odnos do usporednih oblika javno-privatnog partnerstva. V: PETRIĆ, Silvija (ur.). Zbornik radova. Mostar: Pravni fakultet; Split: Pravni fakultet. 2011, str. 227-237.
 • MUŽINA, Aleksij, ČERNEKA, Gregor. Postopki javno-zasebnega partnerstva na področju gospodarskih javnih služb in izjeme. V: [XVI. dnevi javnega prava in javnega managementa : Portorož, 2.-3. junij 2010], (Javna uprava, ISSN 1318-2277, Letn. 46, št. 1/2). Ljubljana: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. 2010, letn. 46, št. 1/2, str. 11-30, 386.
 • MUŽINA, Aleksij. Koncesije gradenj v luči razlage prava EU. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 26. avg. 2010, leto 29, št. 33, pril. str. II-VI.
 • MUŽINA, Aleksij. Ureditev koncesij v Zakonu o negospodarskih javnih službah. V: BOHINC, Rado, MUŽINA, Aleksij, TIČAR, Bojan. Novosti na področju pravne ureditve zavodov : gradivo za seminar. Koper: Fakulteta za humanistične študije. 2010, str. 19-27.
 • MUŽINA, Aleksij. Najnovejša praksa Sodišča ES s področja javnega naročanja in javno-zasebnega partnerstva. V: EvroPP, (PP, ISSN 0352-0730, leto 28, št. 11, 2009). Ljubljana: GV založba. 2009, str. 17-19.
 • MUŽINA, Aleksij. Paralelne oblike javno-zasebnega partnerstva. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2008 od 16. do 18. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 34, št. 6/7). Ljubljana: GV Založba. 2008, str. 1056-1065.
 • MUŽINA, Aleksij, GLAVINA, Darja. Postopki preoblikovanja javnih podjetij in podelitev koncesij javnih služb po ZJZP. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 2008, letn. 44, št. 2/3, str. 85-105.
 • MUŽINA, Aleksij. Izbira izvajalca javno-zasebnega partnerstva in pravica do pravnega varstva. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2007 od 11. do 13. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 33, št. 6/7). Ljubljana: GV Založba. 2007, str. 1199-1208.
 • MUŽINA, Aleksij. Preoblikovanje pravnih oseb javnega prava v osebe zasebnega prava kot izhodišče za javno-zasebno partnerstvo. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 2007, let. 43, št. 2, str. 255-267.
 • BOHINC, Rado, MUŽINA, Aleksij, TIČAR, Bojan. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) : s pojasnili. 1. izd. Ljubljana: Nebra, 2007. 244 str.
 • MUŽINA, Aleksij. Preoblikovanje javnih zavodov po zakonu o javno zasebnem partnerstvu - možnosti in posledice. V: HOČEVAR, Franc (ur.). Javno-zasebno partnerstvo. Ljubljana: Društvo ekonomistov v zdravstvu. 2007, str. 35-38.
 • MUŽINA, Aleksij. Legal forms of public-private partnership in EC law and Slovenia, focused on institutionalised (equity) PPP. V: Zbornik radova, Četvrto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 16., 17. i 18. lipnja 2006. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet: Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet. 2006, str. 287-296.
 • MUŽINA, Aleksij. Projektni javno-zasebnega partnerstva v tujini in v Sloveniji. V: Reforme v negospodarstvu : 23. do 24. marca 2006, Bled. Ljubljana: Agencija za management. 2006, str. 11-15.
 • MUŽINA, Aleksij. Preoblikovanje javnih podjetij in izvajanje gospodarskih javnih služb po predlagani ureditvi javno-zasebnega partnerstva. V: Zbornik referatov. Ljubljana: LM Veritas. 2006, str. 5-18.
 • MUŽINA, Aleksij. Oblike javno-zasebnega partnerstva s poudarkom na statusnemu partnerstvu. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 2006, let. 42, št. 2/3, str. 371-382.
 • MUŽINA, Aleksij. Uporaba direktiv po 31. januarju 2006. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 19. jan. 2006, letn. 25, št. 2, str. 8-10.
 • MUŽINA, Aleksij. Ureditev javno-zasebnega partnerstva. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 28. apr. 2005, letn. 24, št. 17/18, str. 9-11.
 • MUŽINA, Aleksij. Vpliv postopka izbire koncesionarja na veljavnost koncesijske pogodbe. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 19. maj 2005, leto 24, št. 20, str. 9-12.
 • MUŽINA, Aleksij. Revizija javnih naročil. Lesce: Legat, 2005. 232 str.
 • MUŽINA, Aleksij. Javno-zasebno partnerstvo. V: Sodobna javna uprava : zbornik povzetkov. Ljubljana: Ministrstvo za javno upravo. 2005, str. 14-16.
 • MUŽINA, Aleksij. Javna naročila in koncesije (gospodarskih javnih služb) javnim podjetjem brez javnega razpisa. V: Zbornik referatov. Ljubljana: LM Veritas. 2005, str. 69-78.
 • MUŽINA, Aleksij. Koncesije : pravna ureditev koncesijskih razmerij v Sloveniji in EU. Ljubljana: Primath, 2004. 824 str.
 • MUŽINA, Aleksij. Vpliv sodb Sodišča Evropskih skupnosti na področje javnih naročil in koncesij. V: SELIŠKAR TOŠ, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca Slovensko pravo in gospodarstvo ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, Portorož, 21.-23. april 2004 = International Conference Slovene Law and the Economy upon EU Accession, [Portorož, 21st-23rd April 2004], (Littera Scripta Manet, Zbirka Manet). Ljubljana: Pravna fakulteta: = Facultas iuridica. 2004, str. 265-285.
 • MUŽINA, Aleksij. Koncesije javnih služb - postopek podelitve koncesije. V: X. dnevi javnega prava, Portorož, 14. - 16. junij 2004, (Izobraževanje in usposabljanje v javni upravi, ISSN 1408-0427, 2004, 1). [Ljubljana: Inštitut za javno upravo]. 2004, str. 205-225.
 • MUŽINA, Aleksij. BOT in drugi lastninski modeli koncesijskih razmerij v Republiki Sloveniji. V: VADNJAL, Jaka (ur.), GLAS, Miroslav (ur.), SFILIGOJ, Antonio (ur.). [Proceedings = Zbornik]. Ljubljana: SBDC. 2004, str. 28-34.
 • MUŽINA, Aleksij. Postopek podelitve koncesije. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2003 : od 9. do 11. oktobra v Portorožu, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 29, št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 2003, str. 1630-1643.
 • MUŽINA, Aleksij. Uvrstitev koncesij storitev med javna naročila? : C 358/00, Buchhändler-Vereinigung GmbH, Saur Verlag GmbH & Co. KG, Die Deutsche Bibliothek. Evro PP : evropsko pravo in praksa, ISSN 1581-6656, 26. jun. 2003, leto 1, [št. ]2, str. 57-58.
 • MUŽINA, Aleksij. "Zasebnost" vlaganj v javno infrastrukturo?. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 13. nov. 2003, leto 22, št. 40, str. 13-15.
 • MUŽINA, Aleksij. Javna naročila/koncesije: ali upoštevati zgolj reference ponudnika (hčerinske družbe) ali tudi reference družbe matere?. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2002, 28, 2, str. 339-342.
 • MUŽINA, Aleksij. Razmerje med koncesijskimi in javnimi naročili, postopek podelitve koncesije in razlogi za koncesijski način izvajanja dejavnosti. V: O računovodstvu, reviziji, davščinah in financah, (Zbornik referatov, ISSN 1318-3230, 2002, 17). Maribor: Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev. 2002, str. 131-145.
 • MUŽINA, Aleksij. Ali je možno dopolniti ponudbo na javni razpis? : koncesija gospodarske javne službe. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 17. jan. 2002, leto 21, 1/2, str. 12-13.
 • MUŽINA, Aleksij. (Ne)uporaba ZJN-1 v postopkih podeljevanja koncesij za opravljanje gospodarskih javnih služb. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 7. feb. 2002, leto 21, 5, str. 34.
 • MUŽINA, Aleksij. Pravni vidiki koncesij negospodarskih javnih služb. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 16. maj 2002, leto 21, 18, str. 6-9.
 • MUŽINA, Aleksij. Koncesija ni (zgolj) dovoljenje : ali je občina (država) dolžna ugoditi zahtevi za podelitev koncesije?. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 19. sep. 2002, leto 21, 33/34, str. 33.
 • MUŽINA, Aleksij. Nepristojnost za odločanje o zahtevku za revizijo zoper odločitev o podelitvi koncesije. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 29. nov. 2001, leto 20, 36, str. 11-12.
 • MUŽINA, Aleksij. Koncesija ni (zgolj) dovoljenje : javne službe. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 17. jun. 1999, leto 18, št. 17, str. 13-14.
 • MUŽINA, Aleksij. Podelitev koncesije javnemu podjetju. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 1998, let. 17, št. 1, str. 9.
 
* »Puščice ranijo manj hudo, če jih prej vidimo leteti«
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. - Vse pravice pridržane
Izdelava spletnih strani | Tagi: aleksij mužina, javna naročila, javno-zasebno partnerstvo, koncesije, revizija javnega naročanja
{joslang_select}