Pravo javnega naročanja
 • ŽVIPELJ, Marko. Pogodba o izvedbi javnega naročila - upravnopravni elementi. V: MUŽINA, Aleksij (ur.), et al. Upravne pogodbe. 1. izd. Ljubljana: MLC Fakulteta za management in pravo, 2019. Str. 19-49.
 • MUŽINA, Aleksij. Pregled zadnje sodne prakse sodišča EU s področja javnih naročil. V: Kako se uspešno izogniti pastem javnega naročanja?. Škofja Loka: Agencija za management, 2019. Str. 29-36.
 • MUŽINA, Aleksij. Specifičnost koncesij v primerjavi z javnimi naročili - operativno tveganje. V: Zbornik 2019. Spomladanski veliki kongres javnega naročanja - VKJN, Portorož, 26. in 27. marec 2019. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2019. Str. 25-30.
 • MUŽINA, Aleksij. Določitev mejne vrednosti kot pogoja uporabe pravil javnega naročanja (primer gradenj/projektiranja). V: Zbornik 2018. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 71-77.
 • MUŽINA, Aleksij. Infrastrukturni naročniki - kje je meja obveznega javnega naročanja (preizkus dejavnosti). V: Zbornik 2018. Spomladanski veliki kongres javnega naročanja - VKJN, Portorož, 19. in 20. marec 2018. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 17-23.
 • MUŽINA, Aleksij. Pravila podeljevanja neposrednih javnih naročil in koncesij - analitični prikaz pogojev za dopustnost sklenitve neposredne pogodbe. V: CERKVENIK, Stanka (ur.), ROJNIK, Enisa (ur.). Ekonomika občinskih gospodarskih javnih služb : gradivo za strokovni posvet, Rimske Toplice, 10. - 11. maj 2018. Ljubljana: Inštitut za javne službe, 2018. Str. 61-80.
 • MUŽINA, Aleksij. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem. Pravna praksa : PP. 13. sep. 2018, leto 37, št. 34, str. 31-33.
 • MUŽINA, Aleksij, POHAR, Klemen, REJC, Žiga. Horizontal cooperation as a limitation on the scope of applicability of the rules of public procurement and the conclusion of concession contracts. Upphandlingsrättslig tidskrift, ISSN 2001-9904, 2018, no. 2, str. 63-82.
 • MUŽINA, Aleksij, REJC, Žiga. Specialne določbe o dodatnih gradnjah v ZJN-3 - med spremembo pogodbe o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo in postopkom s pogajanji brez predhodne objave. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2017, [Letn. ]43, [št. ]1, str. 102-122.
 • MUŽINA, Aleksij, REJC, Žiga. Horizontalno sodelovanje (doktrina Hamburg) kot omejitev uporabe pravil o javnem naročanju ter podeljevanju koncesijskih pogodb z vidika prava EU in nacionalnega prava. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 2017, letn. 72, št. 5/6, str. 383-407, 435-436.
 • MUŽINA, Aleksij. Oblastna ravnanja in javna naročila. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 8. jun. 2017, leto 36, št. 22, str. 30-31.
 • POHAR, Klemen. Omejitev možnosti sodelovanja med gospodarskimi subjekti v postopku javnega naročanja. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 25. maj 2017, leto 36, št. 20/21, str. 35.
 • MUŽINA, Aleksij, REJC, Žiga. Pravilo de minimis o spremembah pogodb o izvedbi javnega naročila in koncesijskih pogodb. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 21. apr. 2017, leto 36, št. 16/17, str. 17-19.
 • POHAR, Klemen. Pogoj gospodarske odvisnosti pri in-house oddaji javnih naročil. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 6. apr. 2017, leto 36, št. 14, str. 29.
 • POHAR, Klemen. Pravni interes za uveljavljanje pravnega varstva v postopkih javnega naročanja. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 30. mar. 2017, leto 36, št. 12/13, str. 38-39.
 • POHAR, Klemen. Vezanost javnega naročnika na določila lastne razpisne dokumentacije. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 16. feb. 2017, leto 36, št. 6, str. 29.
 • POHAR, Klemen. Trenutek izkazovanja osnovne sposobnosti gospodarskega subjekta v postopku javnega naročanja. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 10. feb. 2017, leto 36, št. 5, str. 29-30.
 • AVBREHT, Aleš, HOČEVAR, Uroš, KRANJC, Vesna, MUŽINA, Aleksij, PIRNAT, Rajko, PRELOG, Njives, SKOK KLIMA, Urška, ŽVIPELJ, Marko. 20 let javnih naročil v Republiki Sloveniji. 1. natis. Ljubljana: Nebra, 2017. 132 str.
 • ŽVIPELJ, Marko, REJC, Žiga. Prekršek v zvezi s plačilom za delo - izključitev iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja po ZJN-3 ter prepoved ustanavljanja po ZGD-1I. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 24. nov. 2016, leto 35, št. 45/46, str. 8-11.
 • POHAR, Klemen. Poravnava o pogodbi glede izvedbe javnega naročila med njeno veljavnostjo. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 6. nov. 2016, leto 35, št. 38, str. 26-27.
 • MUŽINA, Aleksij. Spremembe sklenjenih pogodb brez izvedbe novega postopka javnega naročila. V: Zbornik 2016, Veliki kongres javnega naročanja - VKJN, Portorož, 15. in 16. september 2016. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba. 2016, str. 13-23.
 • POHAR, Klemen. Sprememba v sestavi skupine ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 14. jul. 2016, leto 35, št. 28, str. 25.
 • POHAR, Klemen. Izločitev ponudnika iz postopka javnega naročanja iz razlogov, ki niso navedeni v razpisni dokumentaciji. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 7. jul. 2016, leto 35, št. 27, str. 27.
 • MUŽINA, Aleksij. Mogućnost sklapanja izravnih (in-house) ugovora o javnoj nabavi. Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj, ISSN 2459-5829, 2016, br. 3, str. 37-41.
 • MUŽINA, Aleksij. Mogućnost sklapanja izravnih (in-house) ugovora o javnoj nabavi. V: Zbornik radova, Četrnaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 17., 18. i 19. lipnja 2016. godine, (Zbornik radova, 1986-5821). Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet. 2016, str. 509-517.
 • MUŽINA, Aleksij. Doktrina notranjih (in house) razmerij pri oddaji javnih naročil in javnih koncesij po pravu EU. V: BREZOVNIK, Boštjan (ur.). Konferenčni zbornik, Izvajanje lokalnih javnih služb (31. maj 2016, Ljubljana, Slovenija). Maribor: Pravna fakulteta: = LeXonomica Press. 2016, str. 27-35.
 • MUŽINA, Aleksij. Spremembe pogodb o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo. V: Dnevi javnih naročil : "ZJN-3 je v veljavi". Ljubljana: Agencija za management. 2016, str. 153-160.
 • POHAR, Klemen. Sklicevanje na zmogljivosti drugih subjektov v postopkih javnega naročanja. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 19. maj 2016, leto 35, št. 20/21, str. 37-38.
 • POHAR, Klemen. Sposobnosti ponudnika in njegovega osebja kot merilo za izbor ponudbe v postopkih javnega naročanja. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 10. mar. 2016, leto 35, št. 10, str. 9-10.
 • MUŽINA, Aleksij. Ali je ZJN-3 strožji od pravil evropskega prava?. V: Dnevi javnih naročil : "Najpomembnejše novosti v ZJN3 in njihova povezava z ostalo zakonodajo ter praktične izkušnje pri uporabi aktualne zakonodaje". Ljubljana: Agencija za management. 2015, str. 41-52.
 • MUŽINA, Aleksij. EU direktiva o koncesijah. V: Dnevi javnih naročil : "Kaj prinašajo nove EU direktive na področju javnega naročanja?". Ljubljana: Agencija za management. 2015, str. 19-37.
 • MUŽINA, Aleksij. Nove EU direktive o javnih naročilih in koncesijah - zakaj jih je koristno poznati takoj. Tax-Fin-Lex : davčni, finančni in pravni informacijski sistem, 20. nov. 2015.
 • MUŽINA, Aleksij. Javna nabava - unošenje v sekundarno zakonodavstvo "dobro utvrđene sudske prakse suda Europske unije". V: Zbornik radova, Dvanaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 20., 21. i 22. lipnja 2014. godine, (Zbornik radova, ISSN 1986-5821, 12). Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet. 2014, str. 214-227.
 • MUŽINA, Aleksij. Analiza novih direktiv EU na področju javnega naročanja (in koncesij). V: Kongres javnega naročanja, Portorož, 23. in 24. september 2014 : [tudi] 3. strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije. 2014, str. 11-28.
 • MUŽINA, Aleksij, et al., RAGUŽ, Glorija (urednik), BLAŽEVIĆ, Zoran (urednik). Otvoreni postušak javne nabave kroz praksu : državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Zagreb: Temporis savetovanje, 2014. X, 256 str.
 • MUŽINA, Aleksij. Poenostavitev pogleda na odpravo "formalne nepopolnosti ponudbe". Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 28. nov. 2013, leto 32, št. 46, str. 23-24.
 • MUŽINA, Aleksij. Ureditev (dveh) postopkov s pogajanji (brez predhodne objave), ki najverjetneje to sploh nista. V: Dnevi javnih naročil : "Kako učinkovito izvajati javno naročanje?". Ljubljana: Agencija za management. 2013, str. 57-63.
 • MUŽINA, Aleksij. Sklepanje aneksov k pogodbam : na podlagi postopkov s pogajanji. V: Dnevi javnih naročil : "Reševanje aktualnih problemov javnega naročanja v praksi". Ljubljana: Agencija za management. 2013, str. 73-78.
 • MUŽINA, Aleksij. Spremembe javne pogodbe po (noveliranem) zakonu o javnem naročanju. Pravosodni bilten, ISSN 1318-1459, 2013, letn. 34, št. 2, str. 45-52.
 • MUŽINA, Aleksij. Stvarne pravice na javnem premoženju, javno-zasebno partnerstvo (koncesije) in javna naročila : prispevek k jasnosti razmejitve. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 25. apr. 2013, leto 32, št. 16/17, str. 6-9.
 • MUŽINA, Aleksij. Prilagođavanje javnog ugovora tijekom njegovoga izvršavanja : (analiza sudske prakse suda EU, prijedloga direktiva o javnim nabavama/koncesijama i nacionalnog zakonodavstva). V: Zbornik radova, (Zbornik radova, ISSN 1986-5821, 10). Mostar: Pravni fakultet; Split: Pravni fakultet. 2012, str. 154-164.
 • MUŽINA, Aleksij. Razjasnitev uporabe notranjih (in-house) razmerij pri izvajanju javnih naročil/koncesij. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 13. dec. 2012, leto 31, št. 48, str. 21-22.
 • MUŽINA, Aleksij, ŽVIPELJ, Marko. Spremembe javne pogodbe med njenim izvajanjem. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2012 11. in 12. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, letn. 38, 6/7). Ljubljana: GV Založba. 2012, 38, [št.] 6/7, str. 1030-1043.
 • MUŽINA, Aleksij, ŽVIPELJ, Marko. Dopustnost spremembe pogodbe brez objave javnega razpisa po praksi Sodišča EU. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 2. feb. 2012, leto 31, št. 4, str. II-V, z avtorj. sl.
 • MUŽINA, Aleksij. Stroški postopka po novem Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 25. avg. 2011, leto 30, št. 32, str. 15-16.
 • MUŽINA, Aleksij. Možnosti za neposredno oddajo dejavnosti (javnih služb) in pravnih poslov (javnih naročil) po uveljavitvi ZUKN in ZJN-2C. V: Javna naročila pri vlaganjih v komunalno infrastrukturo : (seminarsko gradivo). Ljubljana: LM Veritas. 2011, str. 45-49.
 • MUŽINA, Aleksij. Končno upravni spor v javnih naročilih?. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 28. jan. 2010, leto 29, št. 3/4, str. 16-17.
 • MUŽINA, Aleksij. Najnovejša praksa Sodišča ES s področja javnega naročanja in javno-zasebnega partnerstva. V: EvroPP, (PP, ISSN 0352-0730, leto 28, št. 11, 2009). Ljubljana: GV založba. 2009, str. 17-19.
 • ŽVIPELJ, Marko. Zaključek postopka javnega naročanja brez izbire najugodnejšega ponudnika z vidika evropskega prava. V: EvroPP, (PP, ISSN 0352-0730, leto 28, št. 11, 2009). Ljubljana: GV založba. 2009, str. 22-23.
 • MUŽINA, Aleksij. Omejitvena pravila za vložitev zahtevka za revizijo in učinkovito pravno varstvo. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 2008, letn. 27, št. 12, str. 59-62.
 • MUŽINA, Aleksij, MARKOVIĆ, Milan. Zaštita prava ponuđača = Protection on bidders` rights. Podgorica: [S. n.], 2008. 175 str.
 • MUŽINA, Aleksij. Ali lahko osebe javnega prava nastopajo kot ponudnik na trgu javnih naročil?. V: [XIV. dnevi javnega prava in javnega managementa, Portorož, 4-6, junij 2008], (Javna uprava, ISSN 1318-2277, Letn. 44, št. 1). Ljubljana: Institut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. 2008, str. 59-67.
 • ŽVIPELJ, Marko. Pomen sodb Sodišča Evropskih skupnosti na področju pravnega varstva v postopkih javnih naročil. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 2007, letn. 62, št. 6/8, str. 424-437.
 • MUŽINA, Aleksij, VESEL, Tomaž. Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) : s pojasnili členov, pravom EU in pravno prakso. 1. izd. Ljubljana: Nebra, 2007. 365 str.
 • MUŽINA, Aleksij. Javna naročila (pravnih) storitev v luči sodbe Sodišča ES An post. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 29. nov. 2007, leto 26, št. 46, str. 11-12.
 • MUŽINA, Aleksij. Pravna zaštita u postupcima javne nabave - preuzimanje prava EU u nacionalno zakonodavstvo. V: Zbornik radova, (Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, ISSN 1029-4031). Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet. 2007, str. 591-624.
 • MUŽINA, Aleksij. Institucije pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2006 od 12. do 14. oktobra, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, Letn. 32 (2006), št. 6/7). Ljubljana: Gospodarski vestnik. 2006, str. 1471-1482.
 • MUŽINA, Aleksij. Normative regulation of Public-Private Partnership in Slovenia. Public procurement law review, ISSN 0963-8245, 2006, št. 2, str. 70-78.
 • MUŽINA, Aleksij. Reforma prava javnih naročil. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 5. okt. 2006, letn. 25, št. 38, str. 3.
 • MUŽINA, Aleksij. Pravna zaštita u postupcima javne nabave Republike Slovenije : Zakon o reviziji postupaka javne nabave = Legal protection in public procurement procedures in the Republic of Slovenia = Act on review of public procurement procedures. V: KODELA, Franci (ur.), CRISMANI, Andrea. Pravna zaštita u postupcima javnih nabava = Legal protection in public procurement procedures. Ljubljana: Državna revizijska komisija. 2006, str. 221-244.
 • MUŽINA, Aleksij. Uvrštenje javne nabave u pravni sistem, pravna priroda javne nabave, pravna priroda pravne zaštite = Placing the public procurement in legal system, legal nature of public procurement, legal nature of legal protection. V: KODELA, Franci (ur.), CRISMANI, Andrea. Pravna zaštita u postupcima javnih nabava = Legal protection in public procurement procedures. Ljubljana: Državna revizijska komisija. 2006, str. 18-73.
 • MUŽINA, Aleksij, CVETKOVIĆ, Lidija. Pravna zaštita (pravni lijek) u zakonu o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj. V: KODELA, Franci (ur.), ARROWSMITH, Sue. Pravna zaštita u postupcima javnih nabava, Priručnik za naručitelje = Manual on public procurement remedies procedure for contacting entities. Ljubljana: Državna revizijska komisija. 2006, str. 126-159.
 • MUŽINA, Aleksij. Uporaba direktiv po 31. januarju 2006. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 19. jan. 2006, letn. 25, št. 2, str. 8-10.
 • ŽVIPELJ, Marko. Oddaja javnega naročila javnemu podjetju v luči odločitev Sodišča ES. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 15. sep. 2005, letn. 24, št. 35/36, str. 15-17.
 • MUŽINA, Aleksij. Izhodišča nove ureditve javnega naročanja in naročanja v infrastrukturnem sektorju. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 1. sep. 2005, leto 24, št. 33, pril. str. I-VIII.
 • MUŽINA, Aleksij. Javne nabave kroz presude europskog suda prave. V: BLAŽEVIĆ, Zoran. Javna nabava : ogledi, pravni izvori, primjeri, (Ekonomsko - pravna biblioteka). Zagreb: RRiF plus. 2005, str. 17-27.
 • MUŽINA, Aleksij. Uvrštenje javne nabave u pravni sustav, pravna priroda javne nabave, pravna priroda pravne zaštite. V: Zbornik referatov. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet: Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet. 2005, str. 289-314.
 • ŽVIPELJ, Marko. Vzorci aktov v postopkih javnih naročil. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 14. apr. 2005, letn. 24, št. 14/15, str. 37.
 • MUŽINA, Aleksij. Sprememba položaja pripravljalca razpisne dokumentacije?. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 14. apr. 2005, letn. 24, št. 14/15, str. 13-15.
 • MUŽINA, Aleksij. Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 17. feb. 2005, leto 24, št. 6, str. 3.
 • ŽVIPELJ, Marko. Oddaja javnega naročila nad milijardo tolarjev - kopija ponudbe. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 17. feb. 2005, leto 24, št. 6, str. 9-10.
 • MUŽINA, Aleksij. Novo europsko uređenje javne nabave kao uzrok izmjena i dopuna zakona o javnojnabavi. V: BLAŽEVIĆ, Zoran. Javna nabava. Zagreb: Poslovno savjetovanje. 2005, str. 7-16.
 • MUŽINA, Aleksij. Javna naročila in koncesije (gospodarskih javnih služb) javnim podjetjem brez javnega razpisa. V: Zbornik referatov. Ljubljana: LM Veritas. 2005, str. 69-78.
 • MUŽINA, Aleksij, ŽVIPELJ, Marko. Izbira notarja, odvetnika - po zakonu o javnih naročilih?. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 2. dec. 2004, leto 23, št. 41, str. 16-18.
 • MUŽINA, Aleksij. Javna naročila - institut neobičajno nizke cene. Evro PP : evropsko pravo in praksa, ISSN 1581-6656, 2004, leto 2, št. 1, str. 55-57.
 • MUŽINA, Aleksij. Javna naročila - kršitve evropskega prava v revizijskem postopku : C-314/01, Siemens AG Österreich, ARGE Telekom & Partner proti Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Bietergemeinschaft EDS/ORGA. Evro PP : evropsko pravo in praksa, ISSN 1581-6656, 13. maj 2004, leto 2, št. 3, str. 57-59.
 • MUŽINA, Aleksij. Obveznost naročnika - obveščanje ponudnikov o odločitvah o oddaji javnega naročila : C-212/02, Komisija proti Avstriji. Evro PP : evropsko pravo in praksa, ISSN 1581-6656, 14. okt. 2004, leto 2, št. 5, str. 36-37.
 • MUŽINA, Aleksij. Pooblaščenec in strokovni pomočnik. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 7. okt. 2004, letn. 23, št. 33/34, str. 5-7.
 • MUŽINA, Aleksij. Sodbe Sodišča ES kot argument pri odločanju Državne revizijske komisije : C-315/01, GAT proti ÖSAG. Evro PP : evropsko pravo in praksa, ISSN 1581-6656, 24. jun. 2004, leto 2, št. 4, str. 37-38.
 • ŽVIPELJ, Marko. Nemožnost pravočasne dobave predmeta javnega naročila. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 20. maj 2004, leto 23, št. 15/16, str. 20-21.
 • MUŽINA, Aleksij, ŽVIPELJ, Marko. Javna naročila v EU. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik, ISSN 0432-1146. [Tiskana izd.], 2004, letn. 53, št. 29, str. 56.
 • ŽVIPELJ, Marko. Kaj se ugotavlja na javnem odpiranju ponudb?. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 22. jan. 2004, leto 23, št. 2, str. 9-10.
 • ŽVIPELJ, Marko. Ureditev javnih naročil v Republiki Srbiji. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 15. jul. 2004, letn. 23, št. 23, str. [19-22] = pril. str. I-VI.
 • MUŽINA, Aleksij, VESEL, Tomaž. Zakon o javnih naročilih s komentarjem : [komentar noveliranega zakona o javnih naročilih in drugih predpisov]. Ljubljana: Primath, 2004. 1081 str.
 • MUŽINA, Aleksij. Vpliv sodb Sodišča Evropskih skupnosti na področje javnih naročil in koncesij. V: SELIŠKAR TOŠ, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca Slovensko pravo in gospodarstvo ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, Portorož, 21.-23. april 2004 = International Conference Slovene Law and the Economy upon EU Accession, [Portorož, 21st-23rd April 2004], (Littera Scripta Manet, Zbirka Manet). Ljubljana: Pravna fakulteta: = Facultas iuridica. 2004, str. 265-285.
 • MUŽINA, Aleksij. Problemi, ki se pojavljajo pri izvajanju javnih naročil v javnih podjetjih (pogled z vidika evropskega prava). V: Zbornik referatov. Ljubljana: LM Veritas. 2004, str. 185-199.
 • MUŽINA, Aleksij. Učinki predvidenih sprememb zakona o javnih naročilih na poslovanje izvajalcev gospodarskih javnih služb. V: Zbornik referatov. Ljubljana: LM Veritas. 2003, str. 189-211.
 • MUŽINA, Aleksij. Uvrstitev koncesij storitev med javna naročila? : C 358/00, Buchhändler-Vereinigung GmbH, Saur Verlag GmbH & Co. KG, Die Deutsche Bibliothek. Evro PP : evropsko pravo in praksa, ISSN 1581-6656, 26. jun. 2003, leto 1, [št. ]2, str. 57-58.
 • MUŽINA, Aleksij. Širitev uporabe pravil o javnih naročilih na osebe zasebnega prava. Evro PP : evropsko pravo in praksa, ISSN 1581-6656, 9. okt. 2003, leto 1, [št. ]3, str. 57-58.
 • MUŽINA, Aleksij. Dopustnost spremembe v ponudbi na javno naročilo. Evro PP : evropsko pravo in praksa, ISSN 1581-6656, 18. dec. 2003, leto 1, št. 4, str. 59-60.
 • MUŽINA, Aleksij. Javna naročila: načelo javnosti in varovanje poslovnih skrivnosti. V: Kaj prinaša novi zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ([Izobraževanje in usposabljanje v javni upravi], ISSN 1408-0427, 2003, 1). Ljubljana: Inštitut za javno upravo: Ministrstvo za inforamcijsko [i.e. informacijsko] družbo: Ministrstvo za notranje zadeve. 2003, str. 68-78.
 • MUŽINA, Aleksij, VESEL, Tomaž. Javni natečaji, javni razpisi in javna naročila : ZUreP- in ZGO-1. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 13. feb. 2003, leto 22, [št.] 5, str. 8-11.
 • MUŽINA, Aleksij. Odplačnost kot predpostavka javnega naročila : odločitve Državne revizijske komisije. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 15. maj 2003, leto 22, št. 17, str. 8-9.
 • MUŽINA, Aleksij. Izbira postopka in vrednost oddaje javnega naročila : odločitve Državne revizijske komisije. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 29. maj 2003, leto 22, št. 19, str. 12-13.
 • MUŽINA, Aleksij. Dopustitev variantnih ponudb : odločitve Državne revizijske komisije. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 19. jun. 2003, leto 22, št. 22/23, str. 12-13.
 • MUŽINA, Aleksij. Opis in ovrednotenje meril v objavi javnega razpisa : odločitve Državne revizijske komisije. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 27. nov. 2003, letn. 22, [št.] 42/43, str. 13-14.
 • MUŽINA, Aleksij. Dodelitev javnega naročila drugemu javnemu naročniku. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2002, 28, 1, str. 119-121.
 • MUŽINA, Aleksij. Dodelitev javnega naročila javnemu podjetju/javnemu zavodu brez uporabe pravil javnega naročanja. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521.
 • MUŽINA, Aleksij. Javna naročila/koncesije: ali upoštevati zgolj reference ponudnika (hčerinske družbe) ali tudi reference družbe matere?. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2002, 28, 2, str. 339-342.
 • MUŽINA, Aleksij. Javna naročila : povračilo stroškov revizijskega postopka pred sodiščem?. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2002, letn. 28, št. 5, str. 895-899.
 • MUŽINA, Aleksij. Oddaja poslovnih prostorov v najem - javna naročila. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 7. feb. 2002, leto 21, 5, str. 12.
 • MUŽINA, Aleksij. Državna revizijska komisija - državni organ sui generis. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 28. mar. 2002, leto 21, 10/11, str. 3-4.
 • MUŽINA, Aleksij, VESEL, Tomaž. Javna naročila, pogoji in merila. Ljubljana: Nebra, 2002. 287 str.
 • MUŽINA, Aleksij. Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil. Ljubljana: Odin, 2002. 574 str.
 • MUŽINA, Aleksij. Javna naročila v Republiki Hrvaški. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 27. jun. 2002, leto 21, 23, str. [20]-[22] = pril. str. V-VIII.
 • MUŽINA, Aleksij. Razmerje med koncesijskimi in javnimi naročili, postopek podelitve koncesije in razlogi za koncesijski način izvajanja dejavnosti. V: O računovodstvu, reviziji, davščinah in financah, (Zbornik referatov, ISSN 1318-3230, 2002, 17). Maribor: Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev. 2002, str. 131-145.
 • MUŽINA, Aleksij. Javna naročila. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 5. sep. 2002, leto 21, 31, str. 12-13.
 • MUŽINA, Aleksij. Ali je možno dopolniti ponudbo na javni razpis?. 2. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 12. sep. 2002, leto 21, 32, str. 14.
 • MUŽINA, Aleksij. Usposobljenost in sposobnost : analiza 41. - 44. člena ZJN-1. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 10. maj 2001, leto 20, 15, str. 13-18 = pril. str. I-VI.
 • MUŽINA, Aleksij. Novi zakon o javnih naročilih. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 29. jun. 2000, leto 19, 18/19, str. 5-8.
 • MUŽINA, Aleksij. Pasti zakona o javnih naročilih (ZJN-1). Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 21. dec. 2000, leto 19, 36/37, str. 6-9.
 • MUŽINA, Aleksij. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 7. okt. 1999, letn. 18, št. 27/28, str. 5-9.
 
* »Puščice ranijo manj hudo, če jih prej vidimo leteti«
Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. - Vse pravice pridržane
Izdelava spletnih strani | Tagi: aleksij mužina, javna naročila, javno-zasebno partnerstvo, koncesije, revizija javnega naročanja
{joslang_select}